Čišćenje se obavlja dok je sve toplo i na licu mesta, bez demontaže, čime se povećava broj radnih ciklusa u smeni što rezultuje značajnim povećanjem produktivnosti. Livačka jezgra u livnicama metala brzo se čiste od svih naslaga i odmah su spremna za ponovnu uporebu. Neke livnice su uključile čišćenje suvim ledom u svakodnevne operacije čime su uštedele znatna sredstva, zbog čišćenja na licu mesta. Proračuni dobiti u smanjenju troskova (tzv. Cost Benefit analize) i povraćaja investicija (ROI analize) egzaktno pokazuju korist od uvođenja nove tehnologije u proizvodni proces.

  • livačka jezgra i sita
  • jezgra za hladno livenje
  • liveni aluminijumski kalupi