Peskiranje suvim ledom je metoda koja se bez problema može koristiti i na električnim uređajima. Ne nastaju nikakva oštećenja na segmentima/žljebovima statora, propelerima turbine i na drugim osetljivim komponentama.

Koristi se za:

  • opremu na hidroelektranama (statori, rotori...)
  • transformatore
  • trafostanice
  • generator gasne turbine
  • nuklearnu dekontaminaciju